KBFT logo
Donate Now
KBFT logo
Donate Now
Community Blurbs2022-11-07T09:17:10-06:00

Top News

Language Revitalization Committee

June 15th, 2021|Community, News|

Boozhoo Indinawemaaganiidog, Mewinzha-go ingii-maajii-bii’ooninim enishinaabemowinan. Mii dash ge-kagwejiminagog ji-wiindamawidishinan. Niwii-maajii-wiidanokiimininim “Language Revitalization Committee” waa-izhinikaadeg. Gaawiin dash gidaanishinaabemowisiin ge-biinjewebinigeyan. Daga wiindamawishin

Comments Off on Language Revitalization Committee

Recent Tweets from MN Native News

Recent Tweets From Native America Calling

Local Sports

Be Part of Our Community

KBFT Supports local sports ! To view the North Woods local sports schedule or watch the games online click below.

View Schedule

Title

Go to Top